Titlul 1 Denumire, reprezentare grafică, sediu

Art.1
(1) Denumirea partidului este Partidul "Democrație Directă România".
(2) Denumirea prescurtată a partidului este DDR.

Art.2
(1) Semnul permanent al partidului este un cerc de culoare roșie, cod color hexa #cd0b13, înconjurat de 12 cercuri mai mici de culoare albastră, cod color hexa #008ccb, pe un fond alb. Între cercul mare și cele mici va fi inscripționat obiectivul partidului, Democrație Directă cu litere de culoare albastră, cod color hexa #008ccb. Acesta este inscripționat pe toate însemne oficiale ale partidului.
(2) Semnul electoral al partidului este reprezentat de semnul permanent sub care se află prescurtarea DDR, de culoare albastră, cod color hexa #008ccb.
(3) Semnul permanent sub forma grafică alb-negru şi color se află în anexa nr. 1.

Art.3
(1) Sediul central se află la urmatoarea adresă: Municipiul București, str. Aurel Vlaicu nr. 154, sector 2.

Art.4
(1) Partidul se poate organiza şi funcţiona la nivel naţional, la nivel local sau atât la nivel naţional, cât şi local, conform statutului propriu, având inclusiv sedii teritoriale.

Art.5: Precizări
(1) Partidul urmărește numai obiective politice. Partidul este o asociere cu caracter politic a cetăţenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea şi exercitarea voinţei lor politice şi care prin activitatea lor promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii sale teritoriale.
(2) Partidul “Democrație Directă România” este în acelaşi timp persoană juridică de drept public. Acesta își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul României, în conformitate cu dispozițiile Constituției, Legii partidelor politice, precum și cu prevederile prezentului Statut şi a regulamentelor adoptate pe baza acestuia. DDR desfășoară activități și în exteriorul granițelor României, prin grupuri de dezbatere înființate conform cu Art. 51.
(3) Deși partidul nu are funcții sau structuri de conducere efective, sunt considerate funcții de conducere, conform legilor în vigoare, funcțiile de președinte şi vice-președinți ai Biroului Executiv al partidului (BEP). Toate funcțiile sau structurile au doar rol de administrare, conducerea fiind exercitată și deciziile fiind luate doar în urma ședintelor de vot la care pot participa toți membrii cu drept de vot ai partidului.

Titlul 2 Scop şi obiective

Art.6: Scopul și obiectivele partidului
(1) Scopul partidului este implementarea Democrației Directe în România.
(2) După realizarea scopului propus, în termen de maxim 6 luni, Biroul Executiv al partidului (BEP) se va adresa Biroului Permanent al partidului (BPP) pentru a convoca Adunarea Generală a partidului (AGP) cu propunerea de autodizolvare conform Art. 64 litera (a).
(3) Pentru realizarea scopului propus, implementarea Democrației Directe în România, partidul are ca obiective introducerea unui nou articol/ articole în Constituția României, cu respectarea prevederilor și procedurilor din Constituția actuală care să cuprindă:
a) Dreptul de a retrage un ales, sau chiar de a demite o persoană numită de aleși, printr-o procedură asemănătoare lansării unei inițiative legislative cetățenești;
b) Dreptul la “iniţiativă legislativă”, adică, dacă un anumit număr de persoane sunt de acord cu propunerea respectivă, ea se va supune obligatoriu unui referendum;
c) “Referendumul" sau "dreptul de VETO” pe legi, adică dreptul populației de a refuza o lege propusă de Parlament în timp real, înainte de adoptare sau ulterior, după ce a fost adoptată, lucru valabil și pentru o lege adoptată prin inițiativă legislativă, și se constată că nu este funcțională sau nu are efectul scontat;
d) Transparența banilor publici și a contractelor încheiate de stat;
e) Lipsa privilegiilor și a imunităţii parlamentare;

Art.7
(1) În conformitate cu prevederile prezentului Statut, partidul asigură promovarea principiilor democrației.
(2) Pentru realizarea obiectivelor sale politice, DDR acționează prin reprezentanții săi în Parlamentul României, Parlamentul European, Guvern, autorități ale administrației publice centrale și locale, alte instituții și organisme în care partidul este reprezentat, precum și prin dialogul și cooperarea permanentă cu partidele politice democratice, reprezentanții cultelor, sindicatelor, organizațiilor neguvernamentale, cu structurile societății civile și cu mediul de afaceri.
(3) DDR militează pentru promovarea intereselor României pe plan internațional, în cadrul organismelor internaționale din care face parte și prin participarea la dezbateri locale, regionale și globale.

Art.8
(1) Prezentul articol, precum și Art. 6, Art.28, Art.33, Art.34, Art.35, Art.40, Art.53, Art.54, Art.56 si Art.66 nu pot face obiectul unor propuneri în partid și nu pot fi modificate, eliminate, reglementate sau suplimentate de alte articole sau puncte.

Art. 9
(1) Dezvoltarea şi punerea în aplicare a valorilor și principiilor Democrației Directe sunt explicate în: Programul Politic, Programele electorale, Programul de guvernare (ale cărui puncte vor fi supuse obligatoriu la referendum, unul câte unul), Declarațiile, Manifestele, Rezoluțiile și celelalte documente politice și programatice ale partidului.

TITLUL 3 Membri

SUBTITLUL 3.1. Tipuri de membri

Art.10: Membri inițiatori
(1) Membri inițiatori ai DDR sunt acei membri care au participat la elaborarea statutului, obiectivelor și înregistrarea oficială a partidului, cărora li se adaugă membri prevăzuți la punctul (2) al prezentului articol. Membrii inițiatori sunt de facto membrii cu drept de vot și membrii ai Comitetului de Inițiativă (CI) și apoi ai Comitetului de veghe al statutului (CVS) având drept de VETO în condițiile Art.40.
(2) Toate persoanele care depun cerere de înscriere în primele 7 zile calendaristice de după înființarea oficială a partidului și vor fi acceptate ca membrii, vor fi asimilate ca membrii inițiatori.

Art.11: Membrii DDR
Membrii DDR sunt acei membri care doresc și își iau angajamentul scris că vor participa la procesul de vot online în cadrul partidului, în mod constant. Membrii DDR sunt implicați în mod curent în rezolvarea problemelor de partid și în viața organizației din care fac parte.

Art.12: Membrii Simpatizanți
Membrii simpatizanți nu au drept de vot și nu sunt membri de partid în sens juridic. Pot deveni membri simpatizanți acele persoane care :
(a) au completat o adeziune, li s-a confirmat identitatea, dar nu doresc să devină membri în sens juridic;
(b) Membrii Simpatizanți, pot participa la discuții și pot face propuneri orientative;

Art.13: Susținător
Susținătorii DDR sunt acele persoane care aderă la obiectivele și programele partidului, au trimis o adeziune formală dar cărora nu li s-a confirmat identitatea.

SUBTITLUL 3.2. Dobândirea calității de membru DDR

Art.14
(1) Partidul este constituit din persoane care aderă liber la prezentul statut, la celelalte documente ale partidului și care vor să contribuie la promovarea și aplicarea acestora în practică, devenind membri ai partidului.
(2) Orice cetațean român cu drept de vot poate înainta o cerere de a deveni membru al partidului.

Art.15
(1) Poate deveni membru al partidului orice cetațean român cu drept de vot și care îndeplineste, în mod cumulativ, următoarele condiții:
a) aderă la principiile și valorile afirmate de partid și dorește să acționeze pentru realizarea acestora;
b) recunoaște și respectă Statutul, Programul Politic și celelalte documente ale partidului aprobate pe baza dispozițiilor statutare;
c) până în momentul convocării primei Adunări Generale a Partidului (AGP) decizia acceptării de noi membrii se ia, prin vot majoritar, de către membrii inițiatori, constituiți în Comitetul de Inițiativă;
(2) Pot deveni membri ai DDR, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenie română dar au domiciliul în România.
(3) Cetățenii români cu drept de vot, care au domiciliul, reședința sau locul de muncă în afara frontierelor României pot să devină membri DDR urmând procedurile de la Art.18.

Art.16
(1) O persoană nu poate deveni membru al partidului dacă:
a) a fost condamnată penal pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția cazului în care a fost reabilitată;
b) i s-a stabilit, printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă, calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat ca colaborator al Securității în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) îi este interzisă, prin hotărâre judecatorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești; (persoanele cărora le este interzisă prin lege asocierea politică)
d) promovează sau a promovat idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, antisemitism;
e) a ocupat funcții politice de conducere retribuite în aparatul central al Partidului Comunist Român;

Art.17
Întrucât traseismul și oportunismul politic a devenit o adevarată plagă în politica românească de după 1989, nu pot face parte din partid, decât după o perioadă de minim 1 an de tranziție, efectuată în calitate de membrii simpatizanți, persoanele care :
a) în decursul a 5 ani au schimbat mai mult de 2 partide politice;
b) s-au mutat dintr un partid aflat în opoziție în altul aflat la guvernare sau într o coaliție de guvernare sau au devenit independenți în timpul exercitării unui mandat obținut cu sprijin politic;
c) cei încadrați la oricare din punctele (a) sau (b) ale prezentului articol, nu pot ocupa funcții executive în cadrul partidului și nu pot candida pentru funcții externe partidului pe o perioadă de 4 ani din momentul în care devin membrii cu drept de vot;

Art.18
(1) Calitatea de membru al partidului se dobândește pe baza unei adeziuni formulate în scris de către candidat, și a unei declarații pe propria răspundere dacă are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic, că nu se încadrează în prevederile Art.16 si Art.17, depuse la sediul organizației sau înmânate unui membru al partidului care face parte din Comisia centrală de admitere a membrilor și/ sau a fost acreditat în acest scop. Membrul acreditat are obligația de a completa și o el declarație de conformitate a datelor personale înscrise în adeziune.
(2) Adeziunea și declarația pe propria răspundere, se pot depune și electronic, printr-o procedură ce poate fi prevăzută în regulamentul de ordine interioară sau al comisiei de specialitate și va fi afișată pe site-ul partidului.
(3) Adeziunea și declarația pe propria răspundere pot fi cuprinse într-un singur document.
(4) AGP, poate decide și alte modalități de înscriere și verificare a identitătii, ca de exemplu, semnătura digitală. Aceste modalități vor fi reglementate prin ROI (Regulamentul de ordine interioară).

Art.19
(1) În cel mult 3 zile de la depunerea adeziunii și a declarației pe propria răspundere, organul competent, Comisia centrală de admitere a membrilor (CCAM) va face publică adeziunea pe canalele de comunicare ale partidului. Din momentul în care cererea de adeziune este făcută public, vor curge 15 zile pentru ca orice membru să poată depune o contestație. Dacă nu există contestații acesta va deveni membru. În cazul în care există contestații, CCAM se va adresa Biroului Permanent al partidului (BPP), care va hotărâ prin vot majoritar absolut, validarea sau invalidarea respectivei contestații.
(2) În momentul în care devine membru, CCAM îi va întocmi și o fișă personală.

Art.20
(1) La nivel național va funcționa Registrul General al Membrilor DDR ce va cuprinde toți membrii partidului, precum și datele personale ale acestora.
(2) La nivel național va funcționa Registrul General al Membrilor Simpatizanți ai DDR ce va cuprinde toți membrii simpatizanți, precum și datele personale ale acestora.
(3) Modul de organizare a Registrului General al Membrilor DDR precum și cel al membrilor simpatizanți se va specifica prin ROI sau prin Regulamentul CCAM dacă va fi necesar un regulament special.

SUBTITLUL 3.3 Drepturile și îndatoririle membrilor DDR

Art.21
Drepturile și îndatoririle membrilor sunt următoarele:
(1) Dreptul de a convoca o adunare generală pentru dezbaterea și votul unei inițiative în condițiile Art.32
(2) Dreptul de a fi luat în considerare votul său.
(3) Dreptul de a participa la înfăptuirea scopului propus, implementarea Democrației Directe, antrenarea maselor la participarea efectivă și implicarea lor în deciziile care privesc viitorul lor și al copiilor lor.
(4) Demascarea corupției și combaterea acesteia este atât o îndatorire cât și o obligație.
(5) Să vegheze și să susțină transparența atât în partid cât și în toate funcțiile externe partidului.
(6) Să se opună abuzurilor și să facă public abuzurile, atât cele comise de membrii acestui partid cât și de membrii oricărei alte instituții publice de stat, centrală sau locală.
(7) Să susțină referendumuri și acțiuni pentru înlăturarea de câte ori este necesar a persoanelor corupte din funcții ale aparatului administrativ de stat, central sau local.
(8) Când ocupă funcții externe partidului (parlament, consilii locale, guvern, primarie, etc) să voteze și să ia decizii doar în conformitate cu dorința majorității celor pe care îi reprezintă, conform Art.57.
(9) Dreptul de a își schimba votul, în cazul utilizării votului online, pe perioada de votare a unei propuneri, în cazul în care există posibilitatea tehnică.

SUBTITLUL 3.3 Sancțiuni

Art.22
(1) Membrilor DDR care nu respectă legile țării, Statutul, Programul politic, regulamentele sau celelalte documente ale partidului, deciziile și hotărârile Adunarilor Generale ale partidului, precum și celor care prin inactivitate politică, neparticipare repetată la procesul de vot, conduită negativă, declarații sau activități care provoacă daune partidului, pentru neîndeplinirea atribuțiilor, omisiunea de informatii, prezentarea neadevărată sau incorectă de informații din partid li se poate aplica, după gravitatea faptei în urma unei propuneri ce va fi supusă la vot, următoarele sancțiuni:
a) atenționare;
b) avertisment;
c) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul partidului, inclusiv din funcțiile deținute;
d) suspendarea pe anumite termene a calității de membru; în cazul arestării preventive, suspendarea se aplică de drept; CCAM ia act de suspendare în prima sa ședință;
e) demiterea din funcții ocupate în structura partidului;
f) retragerea sprijinului politic pentru funcții dobândite prin susținerea partidului;
g) excluderea din partid;
(2) Procedura și competența aplicării sancțiunilor aparține Comisiei de arbitraj a partidului (CAP) conform reglementarilor de la Art.43.

SUBTITLUL 3.4 Pierderea Calității de Membru DDR

Art.23
(1) Calitatea de membru al DDR se pierde prin retragere, radiere sau excludere.
(2) Retragerea are loc în baza și la data depunerii cererii scrise de demisie, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză. Cererea scrisă se depune la CCAM pentru scoaterea din evidență.
(3) Radierea se face de drept, si se constată de către CCAM în următoarele cazuri:
(a) înscrierea într-un alt partid sau formațiune politică;
(b) declararea ca independent a acelui membru care ocupă o funcție aleasă sau numită, în afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia;
(c) deces;
(d) condamnarea penală, pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, în România sau în orice altă țară democratică;
(e) interzicerea exercitării drepturilor politice și cetățenești prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
(4) Excluderea se face de drept și se constată de către CCAM în cazul în care nu votează sau nu ia decizii doar în conformitate cu dorința majorității populației sau a comunității locale pe care o reprezintă atunci când ocupă funcții externe partidului (parlament, consilii locale, guvern, primarie) conform Art.57.

TITLUL 4 Sedințele de vot, referendumul, dreptul de VETO și delegarea

Art.24
(1) Ședințele de vot din cadrul adunărilor generale ale partidului, pot fi diferite, funcție de consensul necesar sau procedura de vot.
(2) ședințele de vot, atât în cadrul unui AGP cât și între 2 AGP, nu pot face subiectul încălcării procedurilor, statutului sau drepturilor membrilor.
(3) Interpretarea numărului de voturi necesare, privind procentele, se va face prin aproximare prin adaos, dacă prima cifră dupa virgula este 5. În caz contrar se aproximează prin deducere.
(4) Ședințele de vot se vor desfășura întotdeauna prin vot la vedere utilizând o platformă de vot online stabilită și acceptată de AGP, cu excepția cazurilor în care în Legea partidelor politice se stipulează că se votează secret.
(5) Dacă platforma de vot online folosită nu poate asigura votul secret, în situațiile în care acesta e prevăzut expres de legile în vigoare, se vor utiliza metode de vot alternative care asigură votul secret sau se va decide, de către AGP, prin vot majoritar absolut o altă platformă.
(6) Adunarea generală a partidului (AGP) poate decide, prin vot majoritar absolut și alte modalități de vot, ca de exemplu votul prin corespondență, votul electronic, etc, care nu necesită prezența fizică a membrilor și permit totodată exercitarea dreptului de vot tuturor membrilor. Aceste modalități vor fi reglementate și înscrise în ROI.

Art.25
(1) Ședințele de vot se pot desfășura folosind una din procedurile de vot :
A) majoritar:
a) absolut – consens peste 51%, inclusiv, din membrii participanți la vot;
b) special - consens peste 80%, inclusiv, din membrii participanți la vot;
B) calificat :
a) absolut – consens peste 51%, inclusiv, din total membrii DDR cu drept de vot;
b) special - consens peste 80%, inclusiv, din total membrii DDR cu drept de vot;
C) preferențial
a) normal, cu prag sau fără;
b) prin punctaj;

Art.26: Definirea procedurii de vot preferențială
Reprezintă procedura de vot în care sunt mai mult de 2 opțiuni de vot și poate fi aleasă una sau mai multe variante. Votul preferențial cu prag este atunci când pentru a fi admise, propunerile au nevoie de un număr minim de consens. Numărul de variante pentru care se poate opta, dacă este cu prag sau fără, precum și limita minimă a pragului, se hotărăște de către AGP prin vot majoritar absolut și vor fi înscrise în ROI, sau în alt regulament specific, în cazul în care statutul nu prevede o anume procedură în mod explicit.
(1) "Procedura preferențială Normală":
a) fiecare opțiune de vot aleasă se contorizează cu un punct în favoarea opțiunii alese;
b) în cazul în care sunt mai multe locuri disponibile ce trebuie ocupate, ele vor fi ocupate în ordinea iesită în urma rezultatelor votului preferențial normal;
c) în cazul în care pe ultima poziție se vor regăsi mai multe propuneri cu același punctaj, se va proceda la departajarea lor prin vot majoriar sau calificat, dupa caz;
(2) "Procedura preferențiala prin Punctaj":
a) fiecare loc va avea un punctaj;
b) numarul de puncte va fi egal cu numărul de propuneri (exemplu: vor fi 10 propuneri, propunerea de pe locul 1 va avea 10 puncte, cea de pe locul 10 va avea 1 punct);
c) castigă propunerea cu cele mai multe puncte;
d) în cazul în care sunt mai multe locuri disponibile ce trebuie ocupate, ele vor fi ocupate în ordinea ieşită în urma rezultatelor votului preferențial prin punctaj;
e) în cazul în care pe ultima poziție se vor regăsi mai multe propuneri cu același punctaj, se va proceda la departajarea lor prin vot majoriar sau calificat, după caz;

Art.27
1) Ședintele de vot dintre 2 AGP sunt referendumuri informale.
2) Biroul permanent (BPP), structurile/ comisiile, prin vot intern, pot iniția un referendum informal.
3) 5% din numărul total de membrii cu drept de vot ai DDR pot iniția un referendum informal.

Art.28: Dreptul de VETO
(1) Dreptul de Veto, reprezintă dreptul de a bloca/ anula/ contesta o ședință de vot sau rezultatul unei ședințe de de vot, atât în cadrul unui AGP cât și în afara lui, care privește modificări în statut sau care contravin prevederilor statutare, modificarea programului politic secțiunea întâi, sau se referă la alianțe cu alte formațiuni politice sau reorganizarea partidului.
(2) Dreptul de VETO poate fi exercitat de către membrii inițiatori constituiți în Comitetul de Inițiativă (CI) și ulterior în Comisia de Veghe a Statutului (CVS), respectând procedurile de la Art.40.
(3) Dreptul de VETO poate fi exercitat și de către 10% din numarul total de membrii cu drept de vot.
(4) Dreptul de VETO se poate iniția în momentul convocării unei ședințe de vot, în paralel cu desfășurarea unei ședințe de vot sau ulterior în cazuri prevăzute explicit în prezentul statut.
(5) În cazul în care se inițiază un vot de VETO în paralel cu o ședință de vot, el va fi activ pentru 72 de ore, chiar dacă ședința de vot contestată s-a încheiat.
(6) Dreptul de VETO poate fi inițiat de orice membru al partidului și se consideră încheiat în momentul în care se îndeplinește baremul de 10 % din numarul total de membrii cu drept de vot fără a depăși termenul destinat exercitării lui. În acest caz, votul membrilor CVS se cuantifică ca votul oricărui alt membru. Pentru a conta ca drept de VETO al CVS, membrii CVS se vor conforma procedurii de la punctul (7) al prezentului articol.
(7) Dreptul de VETO al CVS, poate fi inițiat de orice membru al CVS și se consideră încheiat în momentul în care se îndeplinește baremul de 1/ 3 din membrii CVS fără a depăși termenul destinat exercitării lui.

Art.29: Contestarea unei ședinte de vot
(1) Contestarea unei ședințe de vot se poate face :
(a) doar uzând de Dreptul de VETO pentru cazurile în care dreptul de VETO poate fi utilizat;
(b) prin convocarea unei AGP de urgență dacă nu este constituit BPP;
(c) adresând o contestație către CAP, care o supune votului BPP;

Art.30: Delegarea Votului
(1) Delegarea votului nu se va utiliza la înființarea partidului.
(2) Activarea/ dezactivarea delegării, va fi decisă prin vot general absolut și înscrisă și reglementată în ROI.
(3) Un membru, numit delegatar, poate alege o persoană, numită delegat, să voteze în locul său, datorită încrederii în capacitățile delegatului sau din cauza lipsei de timp.

Art.31
(1) Un delegat poate avea mai mulți delegatari.
(2) Numărul de delegatari ai unui delegat poate fi cuprins între 1-10.
(3) Numărul exact de delegatari ai unui delegat se stabilește de către AGP, prin vot general majoritar absolut și va fi înscris și reglementat în ROI respectând limitele fixate în statut.
(4) Un delegat nu poate reprezenta delegatarii altui delegat, inclusiv atunci când unul din delegatarii săi este delegatul altor persoane.

TITLUL 5. Adunarea generală și inițiativele

Art.32: Convocarea adunării generale
(1) Orice membru cu drept de vot poate convoca o adunare generală în vederea dezbaterii și votului uneia sau mai multor inițiative.
(2) Condițiile necesare membrilor pentru a putea convoca o adunare generală sunt:
(a) strângerea unui număr suficient de susținători, între 1% - 10% după cum urmează :
- până când numărul membrilor atinge 10.000 - 10 %;
- la fiecare multiplu de 10.000, peste numărul inițial de 10.000, până la 100.000 se scade câte un procent, dar nu mai puțin de 2 %;
- începând de la 1 milion - 1 %;
(b) inițiativele pentru care se convoacă adunarea generală nu pot contraveni prevederilor statutului sau ale ROI și nu pot face subiectul încălcării drepturilor membrilor;
(3) Pentru a facilita adunarea numărului de susținători necesar convocării unei adunări generale, poate exista o platformă sau subplatformă online destinată acestui scop ce va fi reglementată prin ROI.
(4) BPP, prin vot intern în cadrul BPP, poate să convoace o AGP.
(5) Pentru a propune o inițiativă adunării generale, alta decât cea sau cele pentru care a fost convocată ințial, condițiile sunt aceleași ca și în cazul convocării unui AGP.
(6) Membrii pot avea inițiative și fără a fi condiționați de adunarea unui anumit număr de susținători, dar ele se vor înainta, în acest caz, către o comisie/ structură sau pot fi propuse în cadrul grupului din care fac parte, care, în urma dezbaterilor și a unui vot intern, pot decide să le supună votului BPP.

Art.33: Adunarea Generală a Partidului (AGP)
(1) Adunarea Generală a Partidului (AGP) este formată din toți membrii cu drept de vot ai partidului și reprezintă forul suprem de conducere al partidului.
(2) AGP este singurul organ ce poate să decidă modificarea Statutului, completarea Programului Politic, reorganizarea juridică a partidului, asocierea partidului într-o alianță politică ori în alte forme de asociere juridică, activarea sau dezactivarea delegării.
(3) AGP este singurul organ împuternicit ce poate să prezinte și să valideze candidaturi în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.
(4) AGP este organul ce poate să alegă sau să retragă orice membru al unei structuri/ comisii, în conformitate cu Statutul. Prin derogare, BPP, în condițiile Art.38 (11), poate retrage membrii ai structurilor partidului și poate suplimenta, provizoriu, pâna la prima AGP, locurile rămase vacante. În cazul în care este vorba  de președintele executiv sau de președintele DDR, provizoratul, dacă nu este asigurat de către un vicepreședinte, nu poate depăsi 60 de zile, BPP fiind obligat să convoace o AGP spontană pentru alegerea acestora. În cazul în care există un vicepreședinte care asigură provizoratul, acesta poate continua până la prima AGP ordinară.
(5) în toate adunările generale ale partidului, cvorumul de participare obligatoriu pentru luarea fiecărei decizii, în parte, este de minim 51 % din numărul total al membrilor cu drept de vot ai DDR.
(6) în cazul neîndepinirii cvorumului necesar pe o decizie, se poate convoca o adunare generală extraordinară, numită și reconvocare, cu excepția cazurilor în care prezentul statut nu permite reconvocarea în mod expres.
(7) nu pot face obiectul unei adunări generale extraordinare punctele 2) si 3) de la Art.33. În cazul neîndeplinirii cvorumului minim de 51 %, ele se consideră respinse.
(8) Adunările generale, funcție de timpul convocării și atributiile lor pot fi :

A) Adunare generală ordinară:
a) este adunarea generală ce se convoacă obligatoriu anual și se anunță pe canalele de comunicare ale partidului cu minim 30 de zile înainte;
b) în primele 15 zile de la momentul convocării pot fi aduse și alte subiecte spre dezbatere și vot decât cele prevăzute în convocator conform Art.32 (4) și (5);

B) Adunare generală spontană:
a) este adunarea generală convocată atunci când apar probleme sau propuneri între 2 adunări generale anuale și se convoacă cu 10 zile înainte pe canalele oficiale de comunicare ale partidului;
b) în primele 72 de ore de la momentul convocării pot fi aduse și alte subiecte spre dezbatere și vot decât cele prevăzute în convocator conform Art.32 (4) și (5);

C) Adunările generale de urgență:
1) adunările generale de urgență sunt adunări generale cu atribuții restrânse și se referă strict la situații de urgență reglementate special în prezentul articol. Ele pot fi convocate astfel:
a) de o structură a partidului, atunci când are o problemă care ține strict de îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, în scopul rezolvării problemelor curente ale partidului și nu este constituit BPP. Convocarea se face în urma unui vot intern în cadrul structurii respective. Obiectul convocării unei adunări generale de urgență din partea unei structuri poate fi doar :
- obligația conformării unor prevederi legale, dispuse în mod direct de autoritățile publice ale statului, ce pot sancționa financiar, suspenda sau duce la radierea partidului;
- există invitația prezentării la consultări, sau alte protocoale sau acțiuni de PR (relații cu presa);
- suplimentarea numărului de locuri al unei structuri;
- emiterea unui comunicat din partea partidului către diverse alte instituții publice;
- sacționarea unui membru, cu excepția excluderii din partid;
- admiterea unei contestații, alta decât cea ce se poate face uzând de dreptul de VETO;
- retragerea unui membru al unei structuri cu exceptia membrilor CVS;
b) de către membrii cu drept de vot ai partidului, chiar și atunci când este constituit BPP, în conditiile Art.32, în cazul în care doresc să retragă un membru al unei structuri/ comisii cu exceptia membrilor CVS;
2) La adunările generale de urgență nu pot fi dezbătute și nu pot fi votate alte subiecte decât cele din convocator.
3) Adunările generale de urgență se anunță cu 24 de ore înainte pe canalele oficiale de comunicare ale DDR.

Art.34: Adunarea extraordinară a partidului (AEP) sau reconvocarea unei AGP
(1) În cazul în care în cadrul unei AGP nu s-a îndeplinit cvorumul necesar, cu excepția cazurilor prevăzute la Art.33 (2) si (3), se poate reconvoca o adunarea generală.
(2) Reconvocarea adunării generale, ordinară sau spontană, este din oficiu, la 7 zile de la încheierea AGP ului, atunci când este necesară alegerea executivului sau a membrilor comisiilor.
(3) Reconvocarea adunării de urgență este din oficiu, la 24 de ore de la încheierea AGP ului de urgență.
(4) În toate celelalte cazuri, reconvocarea unei adunări generale se poate face de către cel care a convocat AGP ul inițial. Anunțul reconvocării de face in maxim 48 de ore de la încheierea AGP inițial.
(5) În cadrul adunării extraordinare, deciziile se iau prin vot majoritar absolut cu cvorum de minim 25 %. În cazul neîndeplinirii cvorumului se poate reconvoca, pânî se obține cvorumul minim.
(6) Subiectele supuse votului la o adunare extraordinară vor fi în aceiași formă ca și la adunarea generală inițială, ce a fost reconvocată.

TITLUL 6. Comisii și structuri

Art.35
Toate comisiile/ structurile își exercită competențele sau obligațiile în conformitate cu statutul precum și cu obligațiile și procedurile stabilite prin Regulamentul de ordine interioară și regulametele specifice fiecărei comisii dacă se va considera necesar ca o comisie să aibe și un regulament de funcționare separat.
(1) Comisiile/ structurile nu pot adăuga reglementări privind dreptul membrilor de a iniția o adunare generală.
(2) Comisiile/ structurile nu pot lua nici o decizie fără a fi supusă în prealabil aprobării BPP sau AGP, după caz, cu excepția cazurilor în care decizia este o constatare de facto și intră în atribuțiile comisiei/ structurii respective.
(3) Nici un membru al unei structuri, indiferent de funcția deținută, nu poate lua nici o decizie în nume propriu, al structurii din care face parte sau în numele partidului decât în urma unei decizii a BPP sau a unei AGP, după caz. Rezultatele ședințelor de vot din cadrul BPP sau AGP, după caz, sunt obligatorii executive și decizionale.
(4) Comisiile/ structurile pot convoca doar adunări generale de urgență, în lipsa BPP, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin conform cu Statutul, ROI sau regulamentului lor, în urma unui vot intern, în cadrul respectivei structuri/ comisii.
(5) Comisiile pot cere suplimentarea numărului de membrii atunci când constată că nu pot face față sarcinilor lor.
(6) Nici o structură a partidului nu poate purta discuții secrete în numele partidului cu nici o altă entitate externă.
(7) Toate structurile partidului sunt obligate să comunice CTP toate documentele/ înregistrările/ minutele pentru a fi făcute publice către membrii partidului.
(8) Toate comisiile/ structurilor poat avea regulemnte proprii de funcționare, în limitele prevăzute de prezentul statut și celelalte regulamente adoptate. Regulamentele comisiilor/ structurilor vor fi supuse aprobării AGP.
(9) Toate grupurile statutar constituite pot înainta propuneri, în urma unui vot intern în cadrul respectivului grup, către BPP în vederea supunerii lor la vot în cadrul unui AGP.

Art.36: Înfiintarea comisiilor
(1) O comisie nouă se poate înființa prin vot majoritar absolut de către AGP.
(2) Propunerea de înființare a unei noi comisii trebuie să cuprindă un regulament de funcționare al acesteia. Regulamentul trebuie să fie in conformitate cu Statutul și cu celelalte regulamente existente.
(3) Orice comisie nou înființată va fi obligatoriu reglementată conform Art.36.

Art.37: Membrii comisiilor
1) Membrii tuturor comisiilor/ structurilor, cu excepția membrilor CVS, care va fi alcătuită din membrii inițiatori și reglementată la Art.40, sunt aleși prin vot preferențial normal, de către AGP, dintre membrii voluntari ai partidului care îndeplinesc condițiile prevăzute de Statut, ROI sau regulamentul comisiei din care doresc să facă parte, iar locurile de membrii ale respectivelor comisii vor fi ocupate în ordinea ieșită în urma votului preferențial normal.
3) Pentru completarea unei structuri/ comisii sau în cazul în care este vorba de un singur candidat, alegerea se face se face prin vot majoritar absolut cu variantele Da și Nu.
4) Suplimentarea numărului de locuri se face la cererea membrilor structurii atunci când aceștia constată că nu pot face față atribuțiilor și se aprobă de către AGP.
5) Numărul de locuri alocat fiecărei comisii se stabilește de către AGP respectând numărul minim și prevederile prezentului statut pentru fiecare comisie.
6) Toți membrii structurilor, inclusiv ai BEP pot fi retrași conform prevederilor statutare.
7) Între membrii ce alcătuiesc structurile partidului nu există relații de subordonare, ei având doar funcții administrative, de mediere și logistice.

Art.38: Biroul permanent al partidului (BPP)
1) Este alcătuit din toți membrii partidului care, în cadrul unei AGP, ordinare sau spontane, își manifestă intenția de a se implica în activitățile zilnice ale partidului și a participa la procesul de vot între 2 adunări generale.
2) BPP nu poate lua decizii în privința subiectelor ce nu se pot reconvoca de o adunare generală.
3) BPP, primește propuneri, din partea membrilor/ structurilor, destinate adunării generale, BPP sau ambelor.
4) Propunerile pentru o adunare generală nu pot fi avizate negativ fără a se menționa în mod clar ce încalcă și ce trebuie schimbat pentru ca acea propunere să devină statutară. BPP va decide, prin vot, doar dacă propunerea respectivă încalcă statutul sau un regulament. În cazul în care ea se admite va fi supusă votului primei adunări generale ce va fi convocată sau va convoca o AGP dacă propunerea viza special convocarea unui AGP. În caz contrar, dacă inițiatorul propunerii refuză să se conformeze avizului BPP, BPP poate solicita un Vot de VETO pentru respingerea propunerii respective și apoi poate propune sancționarea inițiatorilor.
5) În cazul propunerilor curente, de urgență, făcute direct către BPP, de către structuri/ comisii/ grupuri sau de către membrii DDR, BPP va decide prin vot acceptarea sau respingerea lor.
6) Perioada de dezbateri și vot în cadrul BPP, pe un subiect de vot este de maxim 7 zile, ea luând sfârșit înainte de termen, doar în cazul în care 70 % din membrii BPP și-au exprimat aceiași opțiune.
7) Nu pot face parte din BPP membrii executivului.
8) Deciziile în cadrul BPP se iau prin vot majoritar și cvorum de minim 51 %. În cazul nerealizării cvorumului în cadrul BPP, membri vinovați de nerealizarea cvorumului își pierd mandatul în cadrul BPP și votul se reia, cvorumul raportându-se la numărul membrilor rămași.
9) BPP nu poate fi sub 10 % din numărul total al membrilor cu drept de vot ai partidului. În cazul în care numărul lor scade sub 10 % se va convoca o adunare generală pentru constituirea unui nou BPP.
10) Atribuțiile BPP sunt cele ale unei AGP de urgență, după cum urmează :
- obligația conformării unor prevederi legale, dispuse în mod direct de autoritățile publice ale statului, ce pot sancționa financiar, suspenda sau duce la radierea partidului;
a) există invitația prezentării la consultări, sau alte protocoale sau acțiuni de PR (relații cu presa);
b) suplimentarea numărului de locuri al unei structuri;
c) emiterea unui comunicat din partea partidului către diverse alte instituții publice;
d) sacționarea unui membru, cu excepția excluderii din partid;
e) admiterea unei contestații, alta decât cea ce se poate face uzând de dreptul de VETO;
f) retragerea unui membru al unei structuri cu exceptia membrilor CVS doar atunci când se îndeplinesc condițiile de la punctul (11) al prezentului articol;
11) AGP poate hotărâ extinderea atribuțiilor BPP, ele vor fi menționate explicit și se vor înscrie în ROI, putând fi exercitate doar pe perioada în care membrii BPP depășesc 51 % din numărul total al membrilor cu drept de vot și doar dacă s-a înregistrat o majoritate de minim 70 % pe un subiect supus votului, dar în nici un caz pentru subiecte ce nu pot face subiectul convocării unei AEP.

Art.39: Biroul Executiv al partidului (BEP)
(1) Biroul Executiv al Partidului (BEP) este organul executiv al partidului care reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice și terții, fiind format din:
(a) un președinte și minim 4 vice-președinți, aleși prin vot secret;
(b) Pentru alegerea membrilor BEP, atunci când se utilizează votul preferențial normal, acesta va avea un prag de minim 10 %. Procedura de alegerea a membrilor BEP poate fi detaliată în Regulamentul BEP.
(c) În cazul utilizării votului preferențial normal, cel de pe prima poziție va fi președinte, ceilalți, vice-presedinți și vor ocupa funcția de președinte interimar, în ordinea ieșită la votul preferențial, până la alegerea unui nou președinte, dacă funcția de președinte va rămâne vacantă;
(2) BEP are urmatoarele obligații și competențe:
a) constată problemele aparute în cadrul partidului și inițiază propuneri privind rezolvarea lor;
b) semnează actele legale ale partidului, doar după ce a primit acceptul membrilor partidului, accept ce se manifestă prin rezultatul unui vot desfășurat în cadrul unui AGP sau in cadrul BPP, după caz;
c) execută deciziile rezultatate în urma sedintelor de vot ale AGP sau BPP, după caz;
d) poate propune reorganizarea partidului către BPP, care la rândul său o poate propune către AGP, în conformitate cu Statutul și procedurile de la Art.53;
4) Președintele executiv și vicepreședinții executivi sunt obligați ca în maxim 24 de ore de la luarea unei hotărâri de către BPP sau de catre AGP, după caz, să constate și să ia deciziile ce se impun conform hotărârilor BPP sau AGP, după caz. În caz contrar, atribuțiile respectivilor vor fi preluate de către alt membru al executivului, în ordinea ieșită conform votului preferențial în care au fost aleși, dacă în regulamentul BEP nu se stabilește o altă ordine asupra căreia au căzut de acord membrii BEP, fiecare dintre ei având câte 24 de ore la dispoziție pentru a constata și lua deciziile în conformitate cu hotărârile BPP sau AGP, după caz.
5) Membrii BEP care din cauze independente de voința lor nu își pot exercita atribuțiile ce le revin, sunt obligați să anunțe imediat de când și până când sunt indisponibili, în caz contrar, neîndeplinirea sarcinilor ce le revin sunt considerate abateri și se sancționează cu retragerea lor din funcția ce o ocupă precum și din BEP.
6) Atribuțiile specifice fiecărui membru, precum și numărul membrilor BEP se stabilește de AGP, la propunerea BPP sau direct către BPP la propunerea BEP, atunci când BPP are atribuții extinse conform cu Art.38 (11).
7) Înainte de ocuparea oricărei funcții executive, se va completa obligatoriu o declarație prin care respectivul se obligă să acționeze în conformitate cu rezultatele ședințelor de vot din cadrul AGP conform ART.35 (2) și (3), precum și ART.5 (3) din Statut. Declarația trebuie să prevadă faptul că, în caz contrar, declarația respectivă se consideră demitere din funcție fără drept de apel. Declarația dată la ocuparea unei funcții executive se înregistrează la dosar și se transmite în format electronic și comisiei de transparență.

Art.40: Consiliul de Veghe al Statutului (CVS)
Consiliul de Veghe al Statutului (CVS) este organismul care va veghea la toate schimbările privind statutul și care, din oficiu, sau la solicitarea altor structuri sau membrii, are drept de VETO în privința oricărei modificări a prezentului statut, a deciziilor ce contravin prezentului statut, a încheierii alianțelor cu alte formațiuni politice sau în privinţa reorganizării partidului.
(1) Dreptul de VETO poate fi exercitat de 1/3 din numărul total de membrii al CSV precum și de către 10% din numărul total de membrii cu drept de vot ai partidului.
(2) CVS nu poate depăși numărul de membrii atins dupa admiterea tuturor ce vor fi considerați membri inițiatori conform cu Art.10.
(3) Membrii CVS pot fi retrași și completarea locurilor rămase vacante se poate face doar prin vot calificat special si doar in cadrul unui AGP ordinar sau spontan.

Art.41: Comisia de Promovare a partidului (CPP)
(1) Comisia de Promovare al Partidului (CPP) reprezintă organul de promovare al partidului și este format din membrii aleși ai acestuia.
(2) CPP propune materiale, strategii și rectificări privind promovarea. Membrii la rândul lor pot iniția propuneri privind promovarea, în conformitate cu statutul și procedurile de inițiere a propunerilor.
(3) CPP va fi compus dintr-un număr de minim 3 persoane.

Art.42: Comisia de Transparența a partidului (CTP)
(1) Comisia de Transparența al Partidului (CTP) este organul care ia act de toate cererile oficiale adresate partidului și le distribuie structurilor corespunzătoare ce au competențele necesare și este format din membrii aleși ai partidului.
(2) CTP are obligația de a menține transparența totală în fața tuturor membrilor partidului privind toate discuțiile si comunicatele între toate structurile partidului și autoritățile publice sau terți, precum și solicitările acestora.
(3) CTP va fi compus din minim 3 persoane.

Art.43: Comisia de Arbitraj (CAP)
(1) Comisia de Arbitraj al Partidului (CAP) reprezintă comisia de arbitraj a diferendelor membrilor la nivelul partidului și este formată din membrii aleși ai partidului.
(2) CAP asigură părților aflate în conflict dreptul la opinie, dreptul de a se apăra, respectând procedurile prezentului articol ce pot fi detaliate în Regulamentul CAP.
(3) CAP va fi compusă dintr un număr de minim 3 persoane.
(4) CAP se poate sesiza din oficiu sau la cererea oricărui membru al partidului.
(5) CAP are atribuții și privind respectarea statutului și a tuturor documentelor partidului de către toți membrii, structurile sau membrii structurilor.
(6) Orice membru care se simte lezat în drepturile sale, constată o încalcare a statutului sau a documentelor partidului se poate adresa CAP.
(7) În urma analizării problemei în discuție, CAP, după epuizarea tuturor căilor de mediere a conflictului, va face o recomandare, decisă prin vot majoritar intern în cadrul CAP, privind sancțiunea pa care o va supune la vot către BPP, prin "procedura preferențială normală" unde vor fi adaugate toate tipurile de sancțiuni, mai putin cele neaplicabile membrului respectiv, plus varianta "nici o sancțiune". Recomandarea privind sancțiunea trebuie să aibe o motivare și o bază în Statutul partidului și să respecte procedura de la punctul (8) al prezentului articol.
(8) CAP este obligat să asigure tuturor părților aflate în conflict expunerea unui punct de vedere exprimat concis care va fi expus alături de motivarea dată de CAP.
(9) În cazurile prevăzute expres în prezentul statut, CAP ia act de sancțiunea prevăzută în statut și pentru ce nu intră în atribuțiile sale, comunică structurii competente să ia măsurile necesare.

Art.44: Comisia de Revizie și Control (CRC)
(1) Comisia de Revizie și Control (CRC) este organismul partidului însărcinat cu controlul economico-financiar intern al partidului, atât preventiv cât și ulterior.
(2) CRC controlează modul de realizare și proveniența fondurilor partidului, oportunitatea și corectitudinea cheltuielilor, în conformitate cu legile în vigoare, prevederile Statutului și regulamentului comisiei, modul de constituire și întreținere a patrimoniului partidului, precum și orice altă activitate economică și financiară a partidului, atât curentă, cât și legată de campaniile electorale.
(3) CRC este compusă din minim 3 persoane.
(4) membrii CRC nu pot fi membrii simultan în alte comisii în cadrul partidului.
(5) CRC prezintă CTP lunar situația financiară a partidului.
(6) AGP poate dispune ca membrii sau parte din membrii CRC (un cenzor de exemplu) să poată face parte din comisie chiar dacă nu este membru al partidului.

Art.45: Comisia de administrare a Trezoreriei (CAT)
(1) Comisia de administrare a Trezoreriei (CAT) este organismul partidului însărcinat cu administrarea trezoreriei DDR.
(2) CAT este compusă din minim 3 persoane din care va face parte 1 casier și 1 contabil.
(3) Membrii CAT nu pot fi membrii simultan în alte comisii în cadrul partidului.
(4) AGP poate decide ca, contabilitatea partidului să fie ținută și administrată de o persoană autorizată sau firmă externă partidului.

Art.46: Comisia centrală de admitere a membrilor (CCAM)
(1) Comisia centrală de admiterea a membrilor (CCAM) este structura care se ocupă cu logistica de înscriere a noi membri, cu primirea contestatiilor în privința lor și cu administrarea Registrului membrilor.
(2) CCAM este compusă din minim 3 persoane.

Art.47: Comisia de administrare și vot (CAV)
(1) CAV, reprezintă comisia care se ocupă de logistica sedințelor de vot online la nivelul partidului și este formată din membrii aleși ai partidului.
(2) CAV va fi compusă dintr un numar de minim 3 persoane.
(3) Toate sedințele de vot din cadrul BPP sau AGP se vor iniția prin intermediul CAV.
(4) CAV are atribuții în ce priveste timpul de vot, rezultatele votului, îndeplinirea cvorumului și publicarea rezultatului.

TITLUL 7 Filiale și grupuri

Art.48
(1) Partidul poate funcționa cu sau fără filiale. La înființarea partidului, acesta va funcționa fără filiale. În cazul în care se va opta pentru filiale, acestea vor funcționa conform Art. 49.
(2) Hotararea de a funcționa cu sau fără filiale este luată de AGP, prin vot general special, la propunerea BPP sau a membrilor partidului, în condițiile Art.32 și intră in vigoare în termen de 10 zile de la terminarea votului, timp în care se poate exercita dreptul de VETO.

SUBTITLUL 7.1 Înfiinţarea filialelor

Art.49
În cazul in care AGP va decide ca partidul să aibe și filiale, acestea se vor conforma prezentului articol.
(1) O filială este compusă din membrii cu drept de vot.
(2) Cererea înființării filialei, adresată la BEP, se poate face îndeplinindu-se următoarele condiții:
a) numărul minim de membrii ai filialei va trebui să fie suficient pentru a ocupa toate structurile prevăzute de statut;
b) propunerea să conțină numele persoanelor care vor ocupa funcții de conducere precum și a celor ce vor constitui toate structurile prevăzute în statut;
c) toate structurile filialelor vor fi constituite pe modelul structurilor la nivel de partid și vor funcționa conform regulamentelor acestora având competențe doar la nivelul filialelor la care sunt constituite;
d) dacă toate condițiile sunt îndeplinite, BEP se adresează BPP în vederea obținerii aprobării din partea AGP privind cererea înființării unei filiale;
e) adunarea generală a membrilor filialei va fi forul suprem de conducere a filialei și va fi subordonată AGP și BPP;
f) alegerea membrilor ce vor constitui conducerea filialei se va face de către Adunarea generală a membrilor filialei urmând întocmai aceleași proceduri ca și în cazul Adunării generale a partidului atât în cazurile în care este necesar votul secret cât și în cazul în care acesta nu este necesar;

SUBTITLUL 7.2 Grupuri zonale din România

Art.50
(1) DDR poate avea grupuri/ subgrupuri de lucru, zonale, pe județe/ localități. Acestea nu vor avea autoritate juridică dar se recomandă constituirea de comisii de lucru pentru rezolvarea problemelor în cadrul grupului. Comisiile grupurilor au rolul de a facilita buna funcționare a structurilor la nivelul partidului făcând recomandări și informări acestora. În cadrul grupurilor se pot iniția sedinte de vot informale iar rezultatele acestora vor fi transmise comisiilor competente de la nivel de partid.
(2) Grupurile de lucru zonale pot avea o secțiune separată pentru sedințele de vot informale din cadrul grupului.
(3) Cererea înființării unui grup/ subgrup zonal este adresată la BEP care o va înainta BPP spre a o supune votului AGP.
(4) Grupurile/ subgrupurile zonale, în cazul în care se conformează prezentului articol, pot uza de însemnele partidului și utiliza numele partidului urmat de numele grupului.
(5) BPP, precum și membrii partidului, conform Art. 32, poate convoca un AGP, privind desființarea unui grup/ subgrup zonal în cazul în care apar conflicte în cadrul grupului și membrii săi sau comisiile grupului nu le pot gestiona corespunzator.

SUBTITLUL 7.3 Grupurile din afara teritoriului României

Art.51
(1) Organizațiile din toate țările formează grupul DIASPORA DDR care poate constitui subgrupuri pe țări, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.
(2) Grupurile din afara teritoriului României vor funcționa dupa aceleași reguli prevăzute la Art.50.

SUBTITLUL 7.4 Alte grupuri

Art.52
DDR poate constitui organizații, altele decât organizațiile/ grupurile teritoriale. Acestea reunesc membri și susținători grupați pe un criteriu specific: sex, vârstă, profesie, etc, și se vor conforma prevederilor Art.50.
(1) Organizațiile respective se constituie în scopul realizării și promovării de programe și acțiuni ale partidului specifice pentru categoria respectivă, care sunt puse în practică împreună cu comisiile DDR.

TITLUL 8 Alianţe si Reorganizare

Art.53
(1) Alianțele și reorganizarea partidului se propun de BEP către BPP, sau de membrii partidului urmând procedurile conform cu Art. 32, și se hotarasc de AGP în urma unui vot general special și intră în vigoare în termen de 10 zile, timp în care se poate exercita dreptul de VETO.
(2) Partidul nu se poate alia cu partide care:
a) nu au inclus în obiective explicit Democrația Directă;
b) au întreprins sau întreprind acțiuni împotriva obiectivului de Democrație Directă și principiilor acesteia;

TITLUL 9 Programul Politic al Partidului

Art.54
Programul politic al partidului cuprinde un preambul și 2 secțiuni.
(1) Secțiunea întâi cuprinde scopul și obiectivele partidului și nu pot face obiectul votului, modificărilor și anulării, ele constituind motivul constituirii partidului DDR.
(2) Secțiunea a doua cuprinde propuneri adoptate de membrii partidului, după prima convocare a AGP si ulterior. Propunerile se adoptă de AGP cu vot special și trebuie reconfirmate prin vot general absolut cu ocazia fiecărui AGP ordinar. Cele ce nu vor fi confirmate vor fi eliminate sau archivate.
(3) Punctele din Secțiunea a doua, dacă majoritatea populației le dorește, lucru care se va confirma prin metodele prevăzute la Art.57, vor putea constitui propuneri legislative ce ar putea fi inițiate de membrii ce detin funcții externe partidului în cazul în care partidul va fi minoritar.
(4) Nu se pot face propuneri pentru secțiunea doua care contravin secțiunii întâi.
(5) Preambulul programului politic reflectă așteptările pe care le au membrii partidului odată cu implementarea democrației directe.

TITLUL 10 Regulamentul de Ordine Interioară (ROI)

Art.55
Regulamentul de ordine interioara (ROI) stabilește și reglementează următoarele:
(a) relațiile dintre membrii;
(b) folosirea platformei de vot;
(c) alte prevederi ale statutului care fac trimitere expresă la ROI;
(d) reglementările prevăzute în ROI se pot adopta sau modifica doar de AGP prin vot general absolut;

TITLUL 11 Modificarea Statutului

Art.56
(1) Pot fi modificate/ îmbunătățite/ abrogate de AGP, prin vot general special, doar acele articole ale prezentului statut care nu au stabilit expres faptul că nu pot face obiectul nici unei modificări sau nu au menționat în mod expres o altă modalitate de modificare printr un alt tip de vot sau cvorum.
(2) Pentru orice modificare a prezentului statut se poate utiliza dreptul de VETO.

Art.57
(1) Întrucât, până în momentul îndeplinirii obiectivului, partidul nu reprezintă decât o platformă între cetațeni și reprezentanții săi, pentru a afla dorința majorității cetățenilor țarii sau ai unei comunități locale, se vor utiliza doar mijloacele următoare :
(a) referendumuri convocate în mod oficial, la urne, electronic, online sau prin corespondenţă ori de câte ori este posibil;
(b) sondaje de opinie efectuate de institute acreditate în acest scop ale caror rezultate nu depăşesc "marja de eroare";

TITLUL 12 Patrimoniul și veniturile partidului

Art.58
(1) Patrimoniul DDR este constituit din totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sa sau dobândite sub orice formă în condițiile legii.
(2) Folosirea, închirierea, transmiterea de bunuri și orice alte operațiuni privind patrimoniul se hotărăsc de către AGP, administrarea patrimoniului revenind CAT, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al trezoreriei DDR.

Art.59
(1) Veniturile DDR se constituie din: cotizații, contribuții, donații, fonduri de la bugetul statului și alte venituri, conform legilor în vigoare.
(2) Veniturile DDR sunt administrate de CAT, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al trezoreriei DDR.

Art.60
(1) Cotizația membrilor reprezintă suma încasată lunar de la membrii DDR.
(2) Cuantumul cotizației este stabilit de AGP și se înscrie în ROI.
(3) Dovada plății cotizației se face prin eliberarea unei chitanţe.

Art.61
Donațiile reprezintă sume de bani sau bunuri și servicii primite de la persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale.

Art.62
Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în valută, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România.

TITLUL 13 Publicațiile DDR

Art.63
(1) În vederea colaborării permanente cu militanții, membrii și cu alegătorii și pentru promovarea imaginii sale, DDR poate edita, realiza și difuza propriile publicații ori alte materiale de informare și cultură politică, atât la nivel național, cât și la nivel local.
(2) Toate aceste publicații și materialele de informare și cultură politică sunt proprietatea partidului și conțin obligatoriu acest lucru pe coperta fiecărei publicații sau fiecărui material.
(3) La nivel național se organizează Biroul de Presă al DDR (PRESDDR). Aprobările pentru editarea publicațiilor județene și locale ale DDR se dau de către AGP.

TITLUL 14 Încetarea Activității

Art.64
DDR își poate înceta activitatea astfel :
a) autodizolvare, hotărâtă de AGP, cu votul a peste două treimi;
b) dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească şi prin hotărârea Curţii Constituţionale;
c) constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate, de către Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile Legii partidelor politice;
d) în alte cazuri prevăzute de lege;

TITLUL 15 Dispoziții finale și tranzitorii

Art.65: Comitetul de Initiativă (CI)
(1) Comitetul de Initiativă (CI) este organul reprezentativ provizoriu al DDR, compus din membrii inițiatori, care exercită toate atribuţiile în numele şi pentru DDR până la alegerea organismelor de conducere precum si a comisiilor prevăzute în prezentul Statut. Hotărârile în cadrul CI de iau prin vot majoritar absolut și constituie baza deciziilor luate de cei aflați în funcții executive efective. Deținătorii funcțiilor executive efective în cadrul Comitetului de Inițiativă sunt inițial membrii fondatori înscriși în Actul Constitutiv al partidului și pot fi schimbați ulterior de restul membrilor inițiatori până la prima AGP.
(2) Comitetul de Inițiativă îşi va înceta de drept activitatea în momentul alegerii, de către AGP, a organismelor de conducere ale DDR prevăzute în prezentul Statut și se va transforma în Consiliul de Veghe al Statutului (CVS).
(3) Comitetul de Inițiativă are obligația de a convoca prima AGP în termen de maxim 12 luni din momentul înființării oficiale a partidului.

Art.66
În cazul dizolvării partidului, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice, ci vor fi donate în scopuri caritabile către o instituție de îngrijire a copiilor, bătrânilor sau persoanelor cu dizabilități, instituție decisă prin vot de către AGP.

TITLUL 16 Presedintele DDR

Art.67
(1) Președintele DDR este ales de către AGP prin vot preferențial normal.
(2) El este ales din rândul membrilor ce doresc să facă parte din BPP, nu va avea funcții executive și va fi și președinte al BPP, putând convoca ședințe ale BPP sau ale BEP atunci când se produc disfuncționalități la nivelul partidului.
(3) Cei ieșiți pe locurile următoare, în limita numărului de locuri stabilite de către AGP, vor fi vicepreședinți având doar rolul ocupa funcția de președinte în cazul în care ea rămane vacantă sau președintele este indisponibil.
(4) Numărul minim de vicepreședinți este de 2, AGP putând hotărâ mărirea acestuia.
(5) Președintele și vicepreședinșii DDR sunt aleși doar de către AGP, cu exceția cazurilor în care nu va mai fi nici un vicepreședinte disponibil a ocupa funcția de președinte, în cazul în care ea rămâne vacantă. În acest caz, BPP poate alege un președinte provizoriu până la prima AGP.